GÓROTWORY
Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW NA STRONIE wazynski.com.pl

§ 1 Definicje

1. Adres pocztowy: imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku lub numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres e-mail: adres poczty elektronicznej Kupującego, podany podczas składania zamówienia, na który przesłane zostanie potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie odstąpienia od umowy, link do samodzielnego pobrania pliku elektronicznego, a także inne oświadczenia wskazane w niniejszym regulaminie.
3. Adres do zwrotów oraz reklamacji: INFO-MEDIA Wojciech Ważyński, al. Piłsudskiego 115E/1014, 05-270 Marki.
4. Cennik dostaw: zestawienie dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów prezentowane na etapie składania zamówienia.
5. Dane kontaktowe: al. Piłsudskiego 115E/1014, 05-270 Marki (uwaga – inny adres siedziby), e-mail: sklep@wazynski.com.pl.
6. Dostawa: rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i jej kosztu wymieniona w cenniku dostaw.
7. Dowód zakupu: rachunek w postaci elektronicznej i fizycznej wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
8. Klient: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu towaru.
9. Kodeks cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).
10. Kodeks dobrych praktyk: zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj.: Dz. U. 2017 r., poz. 2070 ze zm.).
11. Konsument: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca u Sprzedającego zakupu towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca u Sprzedającego zakupu towaru bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
12. Koszyk: lista towarów sporządzona z oferowanych w sklepie towarów na podstawie wyborów dokonanych przez Kupującego.
13. Kupujący: zarówno Konsument, jak i Klient.
14. Miejsce wydania towaru: adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
15. Moment wydania towaru: moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
16. Płatność: metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy prezentowana na etapie składania zamówienia.
17. Podmiot uprawniony: podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (tj.: Dz. U. z 2016 poz. 1823).
18. Polityka prywatności: dokument określający zasady funkcjonowania Polityki prywatności dostępny pod adresem https://wazynski.com.pl/polityka-prywatnosci/.
19. Prawo konsumenckie: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 287).
20. Przedmiot umowy: towar i jego dostawa do miejsca wydania towaru.
21. Punkt odbioru: miejsce wydania towaru nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu zawartym w cenniku dostaw.
22. Rzecz: pojedyncza rzecz ruchoma składająca się na towar.
23. Sklep: serwis internetowy dostępny pod adresem URL https://www.wazynski.com.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć u Sprzedającego zamówienie.
24. Sprzedający: INFO-MEDIA Wojciech Ważyński, ul. Różyckiego 10/3, 58-506 Jelenia Góra, NIP: 6111108850, REGON: 230250210.
25. System: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci teleinformatyczne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
26. Termin realizacji: podany na karcie towaru czas, w ciągu którego towar zostanie wysłany do Kupującego.
27. Towar: minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
28. Umowa: umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. w przypadku Konsumentów albo umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w przypadku Klientów.
29. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
30. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231).
31. Wada: zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
32. Wada fizyczna: niezgodność towaru z umową, a w szczególności jeśli towar:
a) nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c) został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
33. Wada prawna: sytuacja, kiedy sprzedany Kupującemu towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
34. Zamówienie: oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość towarów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania towaru i dane Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§ 2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego, podany podczas składania zamówienia: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji PDF, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
6. Płatności są obsługiwane przez spółkę Blue Media S.A. Za bezpieczeństwo i realizację płatności odpowiada Blue Media S.A.
7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
8. Przeglądanie asortymentu Sklepu i składanie zamówień przez Klienta nie wymaga rejestracji.
9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
10. Kupujący zobowiązany jest do:
a) korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
d) korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami regulaminu.

§ 3 Zawarcie umowy i jej realizacja

1. Zamówienia można składać przez 7 (siedem) godzin w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien:
a) dodać towar do koszyka poprzez użycie przycisku „Kup książkę”;
b) wybrać rodzaj dostawy;
c) wybrać metodę płatności;
d) wybrać miejsce wydania towaru;
e) złożyć w sklepie zamówienie poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia.
5. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
6. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem.
7. Wysłanie towaru następuje w terminie realizacji. Bieg terminu realizacji rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
8. Zakupiony towar jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania towaru wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w § 2 pkt 6b.
9. Dowód zakupu zostaje wysłany Kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego, podany podczas składania zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (faktura elektroniczna). Poprzez złożenie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.
10. Poprzez złożenie zmówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Sprzedającego – INFO-MEDIA Wojciech Ważyński, ul. Różyckiego 10/3, 58-506 Jelenia Góra, NIP: 6111108850, REGON: 230250210, który jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj.: Dz.U. 2018 poz. 1000).

§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 i ust. 9.
2. Termin odstąpienia od Umowy wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, a także został mu przesłany przez Sprzedającego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Oświadczenie można także skonstruować samodzielnie lub skorzystać z przygotowanego formularza dostępnego pod adresem http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy albo inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres do zwrotów oraz reklamacji.
7. Konsument odsyła towary będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił, na własny koszt.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego przedmiotem Umowy, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Konsumentowi towaru, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inną metodę płatności, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 5 Rękojmia

1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 5 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.
2. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sprzedającego, Klient powinien dostarczyć wadliwy produkt lub produkty do Sprzedającego wraz z opisem reklamacji.
3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru Konsumentowi.
4. Wszelkie oświadczenia związane z wykonywaniem uprawnień z tytułu rękojmi Kupujący powinien wysłać na adres e-mail: sklep@wazynski.com.pl lub wysłać listem poleconym na adres do zwrotów oraz reklamacji.
5. W przypadku uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inną metodę płatności, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo
2. Językiem umów zawieranych ze Sprzedającym jest język polski.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
a) konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa;
b) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług lub produktów, lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
c) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
d) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
e) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych lub adresów elektronicznych zamieszczonych w regulaminie;
f) zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedającym, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2022 r.