GÓROTWORY
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych (dalej AOD) jest INFO-MEDIA Wojciech Ważyński z siedzibą w Jeleniej Górze.
AOD zbiera dane użytkowników strony wazynski.com.pl w zakresie niezbędnym do świadczenia usług sprzedaży towaru.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Złożenie zamówienia (zakupu towaru) przez użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.

W trakcie składania zamówienia użytkownik podaje AOD dane niezbędne do realizacji zamówienia:
1) imię i nazwisko lub nazwa firmy / instytucji;
2) adres (ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto);
3) e-mail;
4) numer telefonu (niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy).

Dane osobowe są przetwarzane:
1) w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
2) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na AOD, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes AOD (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZ KONTAKTOWY

AOD zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania przez AOD danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes AOD.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do:
1) informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
2) uzyskania kopii danych;
3) sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
4) sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w formie pisemnej na adres: INFO-MEDIA Wojciech Ważyński, al. Piłsudskiego 115E/1014, 05-270 Marki.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, AOD poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

ODBIORCY DANYCH

Zgromadzone przez AOD dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia). W przypadku zakupu dokonanego od podmiotu innego niż AOD, nie odpowiada on za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych podmiotów.

Podmiotami, którym AOD udostępnia dane osobowe są m.in.:
1) InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (KRS: 0000418380) – w zakresie zakresie przygotowywania i nadawania paczek oraz przyjmowania zwrotów i reklamacji, obsługi Biura Obsługi Klienta;
2) Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa (KRS: 0000334972) – w zakresie doręczania przesyłek listowych i paczek oraz realizowania usług płatności za pobraniem;
3) Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot (KRS: 0000320590) – w zakresie obsługi systemu płatności online;
4) Automattic Inc. z siedzibą w San Francisco, USA, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA – w zakresie świadczenia usług sklepowych, obsługi zamówień oraz tworzenia stron internetowych za pomocą usług WooCommerce i WordPress;
5) Unitech S.C. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Spółdzielcza 10, 58-500 Jelenia Góra – w zakresie usług księgowych.

AOD zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu AOD przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

AOD na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z AOD jest możliwy poprzez adres e-mail: sklep@wazynski.com.pl, lub adres korespondencyjny: INFO-MEDIA Wojciech Ważyński, al. Piłsudskiego 115E/1014, 05-270 Marki.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

AOD zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania AOD.